dmo-kurs_turizam-academy_usaid-turizam

PROGRAM RAZVOJA DMO ZA BOSNU I HERCEGOVINU

Šta je program razvoja organizacija za upravljanje destinacijom (DMO)?

Cilj ovog online programa razvoja organizacija za upravljanje destinacijom (DMO) je poboljšanje kapaciteta i razumijevanja osoblja organizacija za upravljanje destinacijom u Bosni i Hercegovini. Uz podršku USAID-ovog projekta razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini (Turizam) pridružite se međunarodnom stručnjaku za razvoj organizacija za upravljanje destinacijom, Chrisu Seeku, izvršnom direktoru Solimar International, u online programu profesionalnog i organizacionog razvoja osmišljenog da pomogne da vaša organizacija za upravljanje destinacijom postane finansijski održiva i uticajna organizacija koja predvodi aktivnosti na razvoju, marketingu i upravljanju vašom destinacijom. Program je izrađen u saradnji sa Svjetskom turističkom organizacijom Ujedinjenih nacija (UNWTO) i osmišljen je tako da bude praktičan i zasnovan na primjerima i dobrim praksama iz stvarnog svijeta. Obrazovni sadržaj i vježbe zasnovani su na standardima programa akreditacije upravljanja destinacijom organizacije Destinations International  i programu certifikacije UNWTO.QUEST koje su izradili stručnjaci iz industrije turizma.  

Šta ću naučiti?

Teme obuhvaćene ovim programom su: 

 • Osiguranje efektivnog upravljanja organizacijom za upravljanje destinacijom, učešća odbora i angažovanja i razvoja radne snage  
 • Planiranje ponovnog početka i oporavka turizma od COVID-19 na vašoj destinaciji  
 • Razvoj i osiguravanje novih izvora finansiranja za vašu organizaciju 
 • Jačanje učešća privatnog sektora u aktivnostima organizacije za upravljanje destinacijom  
 • Razvijanje i pružanje usluga posjetiocima uživo i putem interneta prije, tokom i nakon putovanja  
 • Strategije brendiranja i marketinga, od tradicionalnog reklamiranja do kampanja i komunikacije na društvenim medijima  
 • Očuvanje razvoja održive destinacije zaštitom kulturoloških i prirodnih resursa   
 • Organizacija za upravljanje destinacijom i praćenje, ocjenjivanje i izvještavanje o destinaciji  

Kako ću naučiti?

U okviru program razvoja, koji traje 16 sedmica, svake sedmice će se predstaviti online obrazovni sadržaj kojim će se predstaviti tema sesije i dobre prakse organizacija za upravljanje destinacijom iz cijelog svijeta. Osoblje organizacija za upravljanje destinacijom će imati mogućnost da se prijavi i pristupi sadržaju programa online i prođe kroz program učenja prema sopstvenom tempu. Intervjui i prezentacije stučnjaka iz organizacija za upravljanje destinacijima iz Sjedinjenih Država i Evrope će također biti dio sedmičnog obrazovnog sadržaja. Svaka organizacija za upravljanje destinacijom koja učestvuje u programu će jednom sedmično učestvovati u virtuelnoj, online diskusiji sa Chrisom Seekom u okviru koje će razgovarati o sesijama učenja i načinu na koji se dobijene informacije mogu primjenjivati na vašu organizaciju za upravljanje destinacijom. Tokom ove diskusije predstavit će se sedmični zadatak zajedno sa obrascima i primjerima koji će pomoći svakoj organizaciji za upravljanje destinacijom da primjeni naučeno i napravi sopstvene ishode koji će se koristiti u organizaciji.  

Šta ću napraviti?

Vježbe ovog kursa su osmišljene tako da budu praktične i da se mogu odmah primjeniti na vašoj destinaciji. Svake sedmice ćete uraditi zadatak koji je zasnovan na sedmičnoj temi obrađenoj na online sesijama učenja. Ovaj program će pratiti vaše učenje, a osoblje programa će svima pojedinačno pomagati pri osmišljavanju, izradi, uređivanju i brendiranju tih dokumenata. Do kraja šesnaestosedmičnog programa napravit ćete sljedeće dokumente koji će biti od pomoći za razvoj i učinkovitost vaše organizacije za upravljanje destinacijom: 

 • Strategija i akcioni plan za postepeni oporavak od COVID-19 za vašu destinaciju   
 • Osnivački dokumenti organizacije za upravljanje destinacijom, uključujući statut, podzakonske akte i politiku sukoba interesa 
 • Opise radnog mjesta za direktora i članove Upravnog odbora, matricu odgovornosti i strategiju zapošljavanja 
 • Glavni dokument Odbora organizacije za upravljanje destinacijom u kome se članovima odbora daje kontekst i pojašnjavaju opisi radnog mjesta i odgovornosti 
 • Operativni budžet organizacije za upravljanje destinacijom i projekcije iz novih izvora prihoda 
 • Smjernice za politiku pružanja usluga posjetiocima i sporazumi o prodaji i provizijama sa partnerima iz industrije 
 • Strategija razvoja destinacije koja će voditi upravljanje i razvoj rasta turizma na vašoj destinaciji 
 • Plan brendinga i marketinga, uključujući i strategiju brendiranja, novi ili ažuriran logo destinacije i organizacije za upravljanje destinacijom, paket identiteta brenda i marketinški plan za vašu destinaciju 
 • Online turistički informacioni sistem i baza podataka za pohranjivanje i organizovanje sadržaja za marketing i upravljanje destinacijom 
 • Revidirana i ažurirana internet stranica vaše organizacije za upravljanje destinacijom, uključujući tehničku pomoć u pogledu sadrđaja i njegovog uređivanja  
 • Obrazac vodiča za turiste i pomoć pri brendiranju  
 • Materijali za članstvo, uključujući pismo potencijalnim članovima, brendirane dokumente, portal za članove i sistem fakturisanja 
 • Uspostavljanje dobrovoljnog doprinosa posjetilaca, uključujući sporazume sa partnerima iz industrije i materijalne za komunikaciju sa posjetiocima  
 • Plan reklamiranja sadržaja i komunikacije, uključujući kalendare na društvenim medijima, pomoć pri izradi i uređivanju sadržaja i baza podataka online sadržaja  
 • Tabela praćenja rezultata rada organizacije za upravljanje destinacijom, uključujući ankete posjetilaca, ankete stanovništva i ankete zainteresiranih strana radi praćenja i ocjenjivanja rezultata rada organizacije za upravljanje destinacijom 
 • Godišnji izvještaj organizacije za upravljanje destinacijom, formatiran i brendiran u skladu sa vašom strategijom brenda 

Da li ću imati pomoć pri završavanju vježbi?

Prilikom rada na vježbama imat ćete pomoć, jedan na jedan, i dobit ćete smjernice od tima stručnjaka za turizma i razvoj destinacije koje će vam pomoći i da osigurate da su ti ishodi efikasno primjenjeni na vašoj destinaciji. Naš tim na ovom programu će se putem elektronske pošte i ostalih kanala za komunikaciju i intervjua u diskusijama pobrinuti da imate potrebnu podršku da na vašoj destinaciji efikasno primjenite ono što ste naučili u okviru ovog kursa. Naš tim dizajnera će vam pomoći da dokumente kao što su plan brendiranja, marketinški plan i godišnji izvještaji formatirate na vizuelno privlačan način koji odražava vašu destinaciju i brend vaše organizacije za upravljanje destinacijom. Također ćemo pružiti tehničku pomoć, kao i pomoć za uređivanje sadržaja radi unaprijeđivanja i ažuriranja internet stranice i drugih materijala vaše destinacije. 

Šta još kurs obuhvata?

Izrađen u saradnji sa Svjetskom turističkom organizacijom Ujedinjenih nacija, ovaj kurs je osmišljen da pomogne vašoj organizaciji za upravljanje destinacijom da dobije QUEST certifikat koji se dodjeljuje onima koji pokažu da zadovoljavaju standarde. Certifikacija je urađena tako da pomogne organizacijama za upravljanje destinacijom da procjene, revidiraju i ostvare ciljeve u tri glavne oblasti, a to su strateško liderstvo, djelotvorno izvršenje i učinkovito upravljanje. Certifikacija UNWTO.QUEST: 

 • Daje svjetski okvir standarda i kriterija za ocjenu djelotvornosti i učinkovitosti organizacije za upravljanje destinacijom.  
 • Jača posvećenost organizacije za upravljanje destinacijom kvalitetom i izvrsnošću u upravljanju u turizmu. 
 • Povećava konkurentnost i održivost turističkih destinacija kroz unaprijeđenje organizacija za upravljanje destinacijom. 
 • Priznaje kvalitet i izvrsnost organizacije za upravljanje destinacijom tako što joj dodjeljuje certifikat UNWTO.QUEST.  

Certifikat UNWTO.QUEST važi četiri godine nakon što se isti dodjeli organizacijama za upravljanje destinacijom koje uspješno zadovolje kriterije i standarde certifikacije. Oni koji kroz ovaj kurs pokažu sposobnost da zadovolje ove standarde mogu biti kandidati za finansiranje dobijanja ovog certifikata.  

Ko sve ima pristup kursu i dodatna pitanja

Kurs je otvoren samo za zaposlenike organizacija za upravljanje destinacijama.  Pristup je dozvoljen neograničenom broju zaposlenika organizacija za upravljanje destinacijom, ali se svako mora posebno registrovati slanjem upita za pristup kursu na email adresu Jusufa Jamakosmanovića –  jjaamakosmanovic@turizambih.ba ili bosniatourismevents@turizambih.ba

Za dodatna pitanja molimo kontaktirajte Jusufa Jamakosmanovića.