Primjeri i dobre prakse planiranja destinacije

Plan održivog turizma Sedone

Informativni letak o Planu održivog turizma Sedone

Strateški plan organizacije Travel Oregon za period 2019-2021. godina

Izrada dugoročnog strateškog plana za vašu destinaciju od presudne je važnosti da bi vaša DMO mogla aktivno zadovoljavati potrebe i rješavati izazove u zajednici. Izrada Plana upravljanja destinacijom (DMP) pomaže vašoj DMO da postavi ciljeve, mjeri njihovo postizanje, dobija povratne informacije od stejkholdera i ima aktivan i angažovan privatni sektor. Turizam, s jedne strane, može obezbjediti održive prihode i bolju ekonomsku aktivnost na vašoj destinaciji, ali isto tako može biti i skriveni teret za vašu destinacije, kao što se vidi iz ovog videa  

U ovosedmičnoj lekciji smo ih obradili, a u donjem grafikonu su data objašnjena za četiri najvažnija pitanja na koja morate odgovoriti tokom procesa strateškog planiranja.   

Sva ova pitanja se trebaju razmotriti sa vašim stejkholderima, te se trebate postarati da naizmjenično preuzimaju odgovornost za rješenja koja zajedno osmislite. Na ovoj stranici ćete naći smjernice čelnika industrije turizma za razvoj plana upravljanja destinacijom, vježbe koje možete raditi sa stejkholderima, kao i primjere odličnih strateških planova kao što su planovi održivog turizma Sedone i organizacije Visit Oregon, koja nam je predstavljena u okviru ovosedmičnog razgovora sa stručnjakom za DMO.  

 

Učešće stejkholdera 

 

Participativno planiranje je od presudne važnosti za dobijanje saglasnosti i podrške. Idealno bi bilo da u okviru radionice na kojoj je mogući fizički učestvovati a koja bi trajala nekoliko dana okupite privredne subjekte iz privatnog sektora i druge stejholdere da zajednički utvrdite prioritetna pitanja, mogućnosti i zajedničku viziju budućnosti. Ako niste u mogućnosti organizirati radionicu, drugi način da dobijete mišljenja i razumijete prioritete subjekata na vašem području je da provedete opsežno istraživanje stejkholdera.  

Ovosedmična vježba se bavi izradom ankete stejkholdera. Kada budete u mogućnosti u budućnosti održati radionicu kojoj će ljudi fizički prisustvovati, koristite dokument dat niže kao primjerak pozivnog pisma i vježbi koje možete raditi sa stejkholderima:   

DMP-vježbe-za-radionicu

 

Smjernice industrije turizma  

 

Organizacija Visit Britain je napravila vodič za planiranje upravljanja destinacijom, uključujući ovu prezentaciju u kojoj se stejkholderima objašnjava plan upravljanja destinacijom i nekoliko analiza slučaja o principima izrade plana upravljanja destinacijom. Pogledajte video na YouTubeu dat niže u tekstu, koji je prikazan i tokom ovosedmične lekcije, a bavi se značajem plana upravljanja destinaciom: 

Slično strategijama o kojima smo govorili u okviru ovosedmične lekcije, organizacija Visit Britain ističe sljedećih šest koraka za izradu plana upravljanja destinacijom:  

 1. Saglasnost da se planira zajednički. Zašto to raditi i koga uključiti? 
 1. Prikupljanje dokaza. Koliko dobro trenutno stojimo?  
 1. Određivanje pravca. Gdje želimo biti? 
 1. Utvrđivanje aktivnosti. Šta trebamo uraditi da tamo stignemo? 
 1. Mjerenje napretka i nastavak rada. Da li smo već stigli? 

Svjetska turistička organizacija Ujedinjenih nacija (UNWTO) navodi tri različite vrste mjerenja koja su ključne za praćenje uspjeha: 

 • Produkti – sistematsko bilježenje poduzetih koraka i radnji koje su u toku ili završene.  
 • Ishodi – provjeravanje rezultata konkretnih radnju, koji se mogu odnositi na konkretne pokazatelje uspješnosti.  
 • Učinci – koji se odnose na ukupne ciljeve politike i ciljeve plana, a koji mogu biti sadržani u općim pokazateljima nivoa turizma i razvoja.  

Počevši od stranice 49. Priručnika održivog turizma za razvoj, Svjetska turistička organizacija Ujedinjenih nacija utvrđuje glavna pitanja s kojima se vaša DMO može suočiti pri izradi plana upravljanja destinacijom a koja treba razmotriti prilikom rada na provedbi ovog plana. Ta pitanja obuhvataju: 1) postojanje politike turizma i strateških planova, dovoljnih da se razvoj turizma njima vodi, 2) provedba i praćenje politike/strategije/plana, i 3) adekvatnost zakona i regulative koji se tiču industrije turizma.

 

Utvrđivanje vizije  

 

Modelu procjene turizma Univerziteta George Washington date su neke preporuke vezane za započinjanje procesa utvrđivanja vizije – to je korak dva u gore navedenom procesu koji se sastoji od četiri koraka. Može izgledati lako da se stejkholderima i članovima DMO-a postavi pitanje „Gdje želimo biti“, ali je teško predočiti ovaj proces razmišljanja. Ovo su neki savjeti sadržani u pomenutom modelu:  

Kada radite na utvrđivanju vizije, napravite kontrolnu listu koja sadrži sljedeće elemente:  

 • Priroda destinacije i uloga turizma. 
 • Ljudi koji će učestvovati u turizmu na destinaciji. 
 • Naziv vizije – na primjer: Ako vizija obuhvata kulturološki turizam, razmislite o nazivu kao što je „Vizija 21 – Promoviranje ponosa i znanja naše kulturne baštine“. 
 • Vremenski okvir – Kada stejkholderi trebaju vidjeti rezultate nekih od tih vizija? 
 • Pokušajte utvrditi šta je zaista važno za ovaj projekat, odnosno cilj.  
 • Pri utvrđivanju vizije, pažnju posvetite krajnjem rezultatu, a ne načinu na koji će se on postići.  
 • Usredsredite se na željeni ishod, a ne na trenutne probleme.  
 • Nemojte kritikovati! Iskoristite priliku i sanjajte o tome šte može biti. 
 • Utvrdite prednosti koje ujedinjuju zajednicu umjesto da se bavite onim što je razdvaja.  

Ovo su neke smjernice za utvrđivanje vizije koje možete primjeniti: 

 • Vizije su uvijek sveobuhvatne i pozivaju se na duh zajednice, nikada intelekt.  
 • Vizije imaju realne ciljeve.  
 • Za planove su potrebni podaci a za vizije kreativnost.  
 • Vizija pokazuje gdje želite ići, a plan vam govori kako tamo stići.  

 

Ankete  

 

Za odgovorno i održivo planiranje destinacije veoma je važno često anketirati vaše članove, stanovnike i turiste. Te su grupe vaši glavni stejkholderi, a njihova mišljenja trebaju biti okosnica vaše organizacije pri odlučivanju o tome šta je važno i u čemu leži vijednost vašeg modela. Niže u tekstu su date neke dobre prakse izrade ovih anketa, a dati su i urneci i primjeri pripreme efikasnih anketa iz Sedone i drugih organizacija.   

Ovdje su neki primjeri stejkholdera, privrednih subjekata i turista koji su kontaktirani prilikom razvoja Plana održivog turizma u Sedoni.  

Centar za održivi turizam Državnog univerziteta Arizone je tokom prvih devet mjeseci 2018. godine mjerio stavove stejkholdera o praksama upravljanja održivim turizmom putem anketa, fokus grupa i sastanaka zajednice. Stanovništvo je anketirano poštom, turisti su zaustavljani na popularnim lokacijama, poslovne grupe su dobijale ankete putem elektronske pošte, a neprofitne organizacije, vladine agencije i drugi stejkholderi i partneri su učestvovali u fokus grupama.   

Rezultati su objavljivani prije sastanaka zajednice, a postojao je i period za davanje komentara putem interneta čiji je cilj bio da se potakne dalje učešće.  

Konačno, hiljade stanovnika, turista, privrednih subjekata i drugih stejkholdera doprinijelo je raspravama na nivou cijele zajednice i bilo izvor informacija za svaki aspekat završenog plana. 

Anketa stanovništva: https://visitsedona.com/sustainable-tourism-plan/survey-results/residents/ 

Anketa privrednih subjekata: https://visitsedona.com/sustainable-tourism-plan/survey-results/businesses/ 

Anekata turista: https://visitsedona.com/sustainable-tourism-plan/survey-results/visitors/ 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:1f398d6b-ec2a-40d4-ac57-e4487ad1c759