Primjeri i dobre prakse razvoja odbora

U okviru vaše DMO članovi Upravnog odbora služe kao pokretačka snaga koja stoji iza odluka koje ćete vi, kao organizacija, donositi, odgovorni su za usmjeravanje vaše DMO ka ostvarivanju njene misije i služe kao lice organizacije u javnosti. U manjim organizacijama odbor je odgovoran i za svakodnevni rad i rukovođenje organizacijom. Dovođenje članova odbora, rukovođenje i njihov angažman predstavljaju ključne elemente efikasnog upravljanja i razvoja odbora. Ovosedmična lekcija će se baviti načinom angažovanja članova i održavanja efikasnog rada odbora čime se osigurava održiv uspjeh vaše organizacije.  

Osim ovosedmične lekcije i vježbe, dalje u tekstu su dati i neki savjeti i preporuke da se osigura efikasan razvoj odbora.  

  1. Pažljivo odaberite članove. Želite da članovi odbora imaju iskustva iz različiih oblasti, kao i da se mogu nositi sa promjenjivom dinamikom upravljanja destinacijom u okviru industrije turizma. Postarajte se da članovi odbora podržavaju i pomažu novim članovima.  
  1. Postavite očekivanja od odbora. Sveukupni cilj upravnog odbora DMO-a je da utvrdi pravac i politike koje na najbolji način zadovoljavaju potrebe članova organizacije. Članovi vašeg odbora će vrlo vjerovatno biti različitih profesija, što znači da je od presudne važnosti da se ta raznolikost razumije i iskoristi kroz postavljanje konkretnih očekivanja. Možete pripremiti priručnik o očekivanim rezultatima rada da bi odboru bilo jasno šta se od njih očekuje.  
  1. Upoznajte nove članove Odbora sa radom organizacije. Koristite urnek/obrazac za upoznavanje novih članova odbora sa radom organizacije sadržan u ovosedmičnoj vježbi i njime obuhvatite sve relevantne informacije koje želite da svaki novi član odbora zna. Iskoristite ovo kao priliku da postavite očekivanja vezana za podršku misiji i viziji organizacije, rad sa drugim članovima odbora, prisustvovanje sastancima odbora, pripremu za sastanke i povezivanje sa zajednicom.  
  1. Rukovodite Odborom. Razumijevanje pojedinačnih odgovornosti je od presudne važnosti za efikasno rukovođenje odborom. Članove odbora treba poticati da tokom svog mandata u odboru komuniciraju, delegiraju, motiviraju i učestvuju. Dinamika tima je temelj uspješne organizacije.  
  1. Izvucite maksimum iz sastanaka. Bilo da su organizirani uživo ili putem interneta, postarajte se da dnevni red bude spreman sedmicu prije održavanja sastanka, počnite i završite sastanak na vrijeme i vodite zapisnik da možete pratiti napredak. Za savjete i preporuke pogledajte 7 tajni uspješnih sastanaka odbora.   
  1. Ocijenite i ponovo ocijenite. Vaš odbor, kao i vaša DMO, stalno uče i razvijaju se. Ovlaštene računovođe u Kanadi predlažu četiri glavne oblasti ocjenjivanja:  

vođstvo, procedure i resursi, dinamika i odnosi.   

Dodatni resursi i primjeri:  

Program razvoja Odbora Ministarstva kulture Alberte, „Razvoj Odbora: Strateško planiranje i upravljanje“ http://www.culture.alberta.ca/bdp/bulletins/StrategicPlanning-print_09.pdf 

Program razvoja Odbora Ministarstva kulture Alberte, „Uloge i odgovornosti odbora neprofitnih organizacija” http://www.culture.alberta.ca/bdp/bulletins/RolesResp09-print.pdf 

„Okvir za upravljanje javnim agencijama“, februar 2008. http://www.alberta.ca/home/documents/Governance_Framework_web_version.pdf