Primjeri i najbolje prakse u oblasti pružanja usluga posjetiocima

PREUZMITE:

Conversocial-Report-The-State-of-Social-Customer-Service-16

Econ Solutions Reportpdfs_Dest_Intl_2013_Visitor_Information_Center_Study_Full_Report

PHL Visitor Center Report

 

Učinkovito upravljanje destinacijom podrazumijeva koordinirano i integrirano upravljanje raznim atrakcijama na destinaciji: događajima, sadržajima, prijevozom, infrastrukturom, ugostiteljskim resursima i drugim. Razvoj proizvoda ključan je za tradicionalnu marketinšku ulogu DMO-a. 

Razvoj proizvoda obuhvata materijalne (fizičke) i nematerijalne (uslužne) aspekte turističke destinacije. Materijalni proizvodi uključuju atrakcije, prostore za održavanje kongresa i sastanaka, hotele i odmarališta, restorane i usluge prehrane, turističke informativne centre, objekte za pristupačnost sadržajima, turističke oznake, transportne terminale i druge građevine. Nematerijalni proizvodi obuhvataju stavke kao što su promocija ulaganja, festivali i događaji, razvoj iskustava, programiranje aktivnosti za posjetioce, tumačenje sadržaja, usluge informiranja posjetilaca putem Interneta i rješavanje žalbi, programi osiguranja kvaliteta usluga, aranžmani za slobodno vrijeme, razvoj ljudskih potencijala u turizmu (edukacije i obuke), edukativni programi i programi podizanja svijesti o turizmu u zajednici, te povelje o održivom turizmu, akreditiranje i programi podrške. 

Uvjeti i smjernice za dobijanje službene oznake Informativnog centra za posjetioce u Arizoni  

Proces prijave pruža dobre primjere koje treba razmotriti prilikom uspostavljanja centra za posjetioce. Obrazac prijave.  

 

Odgovorite na sljedeća pitanja: 

 

 1. Opišite na koji način će ovaj centar koristiti sektoru turizma na lokalnom i državnom nivou.  
 2. Navedite dane u sedmici i radno vrijeme kada će centar biti otvoren za javnost. 
 3. Koliko je javnih parking mjesta dostupno? 
 4. Navedite broj javnih toaleta, odnosno da li postoje javni toaleti na raspolaganju.  
 5. Opišite unutrašnji izgled prostora (ili priložite fotografiju) i navedite turističke informacije koje se nalaze u centru. 
 6. Molimo dostavite spisak robnih artikala koji će se prodavati u centru; navedite prednosti koje ti robni artikli pružaju turistima i potvrdite konkurentnost njihovih cijena s drugim lokalnim dobavljačima, ako je primjenjivo. 
 7. Dostavite kratak operativni plan. Opišite predloženo osoblje, koje će uključivati rukovodioca s ovlaštenjem za donošenje odluka. Uključite broj osoblja sa punim i nepunim radnim vremenom i navedite plaćeno, odnosno volontersko osoblje. Svaki centar mora imati osoblje tokom navedenog radnog vremena.  

 

Vrste usluga za posjetioce koje pruža DMO  

 

 1. Štampanipromotivni materijali i mape. Kao inspiraciju iskoristite besplatne web stranice o dizajniranju brošura ili pregledajte kreativne načine na koje su drugi DMO-i oglašavali svoju destinaciju. Brošure ne moraju biti dosadne! 
 2. Onlineinformacije (gdje ići, šta raditi, gdje odsjesti, događaji, planiranje putovanja, itd.). Pogledajte online kalendar događaja DMO-a pod nazivom „Visit Ajara“, primjer plana putovanja (itinerara) grada Sedona ili online vodiče agencije Travel Oregon gdje ćete pronaći kreativne ideje. 
 3. Upiti putem telefona.
 4. Upiti putem e-mailai društvenihmreža  
 5. Informacije nadestinacijisa oznakama i turistički informativni centri. Više informacija o TIC-ovima navedeno je u nastavku. Upoznajte se sa značajem pravilne signalizacije za privlačenje posjetilaca na vašu destinaciju. 
 6. Javne usluge – parking,toaleti, Wi-Fi, itd. 
 7. Rezervacije,prodajaulaznica i karata, iskustva i paket aranžmani. Agencija Trier Tourism nudi brojne obilaske i paket aranžmane koji su odlični primjeri kako se ti proizvodi plasiraju na tržište. 
 8. Žalbe i posredovanje u turističkoj industriji
 9. Korisnička služba na društvenim mrežama. Ovo jeod suštinske važnosti za svaki brend; možete učiti od najboljih o tome kako postupaju prilikom pružanja korisničkih usluga putem društvenih mreža, Chatbotova i još mnogo toga. 

 

Informativni turistički centri

 

Turistički informativni centri igraju važnu ulogu pri utvrđivanju uspješnosti DMO-a. Posebno se preporučuje da DMO-i rade s lokalnim općinama kako bi upravljanje ovim informativnim centrima bilo prebačeno na DMO. Ukoliko se to ne učini, stvara se prostor za sukob i konkurenciju između Turističkog informativnog centra (TIC) i DMO-a. 

Turistički informativni centri imaju više uloga za destinaciju i aktere u sektoru turizma, a to uključuje sljedeće: 

 •  Poticanje veće potrošnje po glavi stanovnika: Mnogi TIC-ovi pokušavaju „prodati“ svoju destinaciju, potičući turiste da potroše više novca na svoja putovanja. Internet stranica „Visit Ajara“ ima jedinstvenu funkciju koja posjetiocu omogućava pretraživanje na osnovu vlastitog budžeta!  
 • Obrada zahtjeva za informacijama prije posjete: Ljudi često kontaktiraju TIC-ove radi informacija prije odlaska na destinaciju. TIC odgovara na zahtjeve za informacijama primljene telefonom, e-mailom, putem društvenih mreža, poruka na društvenim mrežama, poštom ili faksom.  
 • Tumačenje lokalne historije, kulture i prirode: U TIC-ovima se nalaze ekrani ili video zapisi koji govore o najvažnijim turističkim resursima destinacije. Grad Sedona promovira Indijanski plan putovanja koji vam omogućava da istražite svu prirodnu i kulturnu baštinu vezanu za ovaj jedinstveni aspekt ovog područja.  
 •  Rezerviranje: Mnogi TIC-ovi nude usluge rezervacije smještaja, atrakcija, zabavnih manifestacija, lokalnih tura, prijevoza, itd. TIC obično ostvaruje proviziju na ovim rezervacijama. Turistička uprava San Diega ima značajku pod nazivom „Iskoristi ponudu“ koja im omogućava da osiguraju proviziju upućivanjem klijenata na vanjske web stranice.  
 • Čvorište trgovine za aktere iz sektora turizma: TIC-ovi su jedino mjesto na kojem akteri iz sektora turizma mogu objaviti svoje proizvode i usluge. Pogledajte ovu interaktivnu fotografiju Turističkog informativnog centra grada Sedona kako biste dobili uvid u način na koji reklamiraju turističke proizvode.
 • Pružanje informacija tokom posjeta: Ovo je tradicionalna uloga Turističkih informativnih centara i turisti očekuju od njih da pruže tačne, detaljne i ažurirane informacije o svim aspektima destinacije. Agencija „Trier Tourism“ nudi sve svoje brošure na Internetu, kojima posjetioci u svakom trenutku imaju pristup. 
 • Davanje preporuka za planove putovanja: Osoblje TIC-a može preporučiti prilagođene planove putovanja (itinerere) na osnovu posebnih interesa i vremenskih ograničenja ljudi. Agencija „Travel Oregon“ ima stranicu posvećenu planiranju vašeg putovanja i pružanju preciznih itinerera za svaki budžet.   
 • Prodaja literature vezane za putovanja i lokalnih suvenira: Mnogi TIC-ovi imaju maloprodajne objekte u kojima turisti mogu kupiti mape, vodiče, DVD-e, odjeću i lokalne suvenire.  

 

Izrada brošura i publikacija  

 

Sve opće brošure trebaju sadržavati sljedeće osnovne podatke: 

 1. dobrodošlica i orijentiranje  
 2. osnovne informacije o destinaciji, uključujući neke zabavne činjenice. 
 3. važni propisi u regiji, posebno ukoliko se radi o zaštićenom području. 
 4. popis aktivnosti, turoperatora ili lokaliteta koje treba vidjeti. 
 5. mapa destinacije sa naznačenim sadržajima za posjetioce. Pogledajte mapu Ajare kao primjer. 
 6. informacije o pristupačnosti i sadržajima  
 7. podaci za kontakt TIC-a ili drugih relevantnih strana. 

 

Prilikom izrade brošura i publikacija koje ćete distribuirati gostima, postavite sebi sljedeća pitanja: 

 • Koje se metode koriste kako bi publikacije došle do onih posjetilaca kojima su potrebne i koji bi se drugi alati ili ideje mogli primijeniti kako bi se informacije efikasnije distribuirale? 
 • Osim postojećih publikacija, koje su još publikacije potrebne za prenošenje informacija posjetiocima? 
 • Da li sve publikacije (npr. brošure, letci, posteri, najave itd.) uključuju jezičke formulacije koje će biti prilagođene osobama sa invaliditetom (npr. „Ako imate posebne potrebe, kontaktirajte…“), kao i izjavu o nediskriminaciji (odnosno, „Dostupne su jednake mogućnosti za učešće u programima i aktivnostima i korištenje ovih programa …“)? 

 

Pogledajte ove slike kreativnih brošura koje su druge DMO izradile u cilju promocije svojih destinacija: