Vježba – kreiranje liste stejkholdera i nivoa njihove uključenosti

Molimo iskoristite dokumente priložene u daljnem tekstu kako biste završili vježbu za prvu sedmicu. Tokom prvog vituelnog sastanka detajnije ćemo se pozabaviti ovom vježbom. Prije toga, molimo svakog učesnika iz organizacije za upravljanje destinacijom da skine dokument analize stejkholdera u excel formatu i počne upisivati imena i kontakt informacije svih stejkholdera sa vašeg područja. Kada završite sa utvrđivanjem stejkholdera, pregledajte nacrt pisma, prilagodite, te pošaljite stejkholderima na vašoj destinaciji i ohrabrite ih da putem ankete stejkholdera , organizacije za upravljanje destinacijom daju povratne informacije, koju također možete prilagoditi za vašu organizaciju za upravljanje destinacijom. Rezultate ankete ćete koristiti za pripremu marketinškog plana vaše destinacije, strategije oporavka, kao i za još mnogo toga. 

Anketa za stejkholdere – Molimo da ispod pronađete anketu koju Vaša organizacija za upravljanje destinacijom treba da kreira i pošalje stejkholderima (zainteresiranim stranama). Kada anketa bude spremna, poslat ćete pismo sa linkom za anketu stejkholderima u vašoj destinaciji koje ste naveli u tabeli kako biste ih potakli da daju povratne informacije.  Ako imate nekih pitanja vezanih za način na koji da mapirate zainteresirane strane na vašoj destinaciji, molimo da pogledate navedene resurse.  

Koraci za završetak vježbe:   

  1. Preuzmite dokument analize stejkholdera u excel formatu i unestite u koliko je god redova moguće informacije o potencijalnim stejkholderima iz područja interesovanja vaše organizacije za upravljanje destinacijom. Stejkholderi mogu biti pojedinci, privatni subjekti kao što su restorani ili hoteli, organizacije kao što su lokalne NVO ili tur operateri, vladini službenici i agencije, i drugi. Prilikom utvrđivanja stejkholdera pokušajte da imenujete pojedinca, ko je pojedinac i koja je njegova, odnosno njena uloga u projektu? Gdje god je to moguće navedite kontakt podatke date osobe.  
  1. Pregledajte anketu za stejkholdere organizacije za upravljanje destinacijom i prilagodite je potrebama, odnosno interesima pojedinačnih stejkholdera. Pismo stejkholderima organizacije za upravljanje destinacijom treba sadržavati link za popunjavanje ankete.  
  1. Koristite tabelu i kontaktirajte svakog pojedinačnog stjekholdera kojima ćete poslati pismo i anketu da biste dobili povratne informacije. Dostavite nam rezultate i te informacije koristite za diskusiju tokom prvog virtualnog sastanka.