Vježba – Politike Odbora i prezentacija radi upoznavanja sa radom organizacije

Članovi i službenici Odbora vaše DMO su od presudne važnosti za uspijeh organizacije, pa stoga, prije stupanja na dužnost u Odboru, trebaju biti na odgovarajući način informirani o misiji, viziji i vrijednostima vaše DMO. Ovosedmična vježba ima tri komponente: 

  1. Ako je vaša DMO već utvrdila pravilnik, molimo vas da koristite priloženi urnek, odnosno primjerak pravilnika kako bi ga eventulno revidirali. Možda nećete trebati ništa mijenjati, a možda vidite nešto što bi moglo poslužiti kao koristan dodatak postojećem pravilniku vaše DMO. Ako mijenjate ili ažurirate svoj pravilnik, postarajte se da na sljedećem sastanku vaš Odbor glasa da odobri izmjene.  
  1. Koristeći postojeći ili ažuriran pravilnik, prođite kroz urnek, odnosno primjerak dokumenta za upoznavanje sa politikama Odbora i po potrebi ga dopunite tako da odražava pravilnik vaše organizacije, kao i druge standarde ili utvrđena pravila. Upustva za korištenje data su na prvoj stranici. Radi se o velikom dokumentu i shvatamo da trebate više od sedam dana da pođete kroz njega, pa ovaj dokument možete dostaviti i tokom neke kasnije sedmice u sklopu ovog našeg kursa. 
  1. Opciono: kada ste ažurirali dokument za upoznavanje sa politikama Odbora, možete koristiti urnek PowerPoint prezentacije da napravite jednu koju ćete, uz ovaj dokument, koristiti za upoznavanje novih članova Odbora sa organizacijom. Ovo nije potrebno, ali se preporučuje kao lakši način da se novi članovi odbora upoznaju sa organizacijom. Primjer prezentacije iz Sedone, koji ćete naći pod „Primjeri i dobre prakse“, možete koristiti kao jednu vrstu upustva za pripremu prezentacije vaše DMO. 

Molimo da pravilnik vaše DMO, kao i dokument za upoznavanje sa politikama Odbora učitate ovdje u dijelu za zadatke.