Vježba – opis poslova i odgovornosti odbora i direktora

Kao i u svakoj drugoj organizaciji, opisima poslova jasno se definiraju obaveze i odgovornosti članova odbora, službenika i osoblja DMO-a. Prilikom uspostavljanja DMO-a često se dešava da se opisi posla previde. Oni su, međutim, veoma važni i imaju presudnu funkciju u razgraničavanju uloga i odgovornosti Upravnog odbora, službenika Odbora i predsjednika DMO-a. 

U okviru ovosedmične vježbe od vas će se tražiti da završite dva zadatka:  

  1. Napravite opise posla za niže navedene uloge i pri tome koristite donje dokumente koje ćete što više prilagoditi, te ih učitati ovdje:  
  • Član Savjetodavnog odbora DMO-a  
  • Predsjednik Odbora  
  • Sekretar Odbora  
  • Blagajnik Odbora  
  • Direktor DMO-a 
  • Član Nadzornog odbora  
  1. Napravite matricu odgovornosti koristeći obrazac Matrice odgovornosti dat dole niže. Cilj je bolje razumijevanje odgovornosti i donošenja odluka nadzornog odbora, savjetodavnog odbora i direktora DMO-a.